0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

Castigator: Miculi Mirela, Bucuresti


REGULAMENTUL

proiectului  „Tombola Bookfest

 

  1.    Organizator

 

Organizatorul proiectului „Tombola Bookfest” este:

 

S.C. Litera International SRL, cu sediul social in Bucure?ti, Str. Emanoil Porumbaru, nr 31A, et 1, ap 3, inregistrata in Registrul Comer?ului cu numarul J40/6379/1998, cod unic de inregistrare RO10752035, având cont IBAN nr. RO18 BREL 0002 0000 1551 0100, deschis la Libra Bank - Baneasa, reprezentata legal de dl. Dan Vidrascu, in calitate de Director General.

            Regulamentul proiectului „Tombola Bookfest este întocmit ?i va fi f?cut public conform legisla?iei aplicabile din România prin afisarea pe pagina de web www.litera.ro/concurs.

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de oprire a Proiectului în orice moment al acestuia ?i/sau schimbare a regulilor de participare, de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anun?a publicul, urmând ca astfel de modific?ri s? intre în vigoare de la data public?rii actelor adi?ionale la Regulament ce con?in aceste modific?ri. Orice modific?ri ulterioare vor fi afi?ate pe pagina de web http://www.litera.ro/concurs.html.

            Prin înscrierea ?i participarea la proiectul vizat de prezentul Regulament se consider? c? participan?ii au cunoscut ?i accept? integral, expres ?i neechivoc prezentul Regulament ?i, de asemenea, fiecare participant confirm? c? se va conforma ?i va respecta întocmai prevederile prezentului Regulament.

            Dac? vor fi identificate persoane care au influen?at sau care au facilitat câ?tigarea de premii, Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câ?tigate ?i de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

            Organizatorul î?i rezerv? dreptul s? elimine din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit c? a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sanc?ionarea acestora conform legilor în vigoare.

  2.    Perioada ?i modul de desf??urare a proiectului. Mecanismul proiectului. Premiile acordate.

 

2.1         Actiunea publicitara / loteria publicitara se va desf??ura în perioada 30 mai–3 iunie  2012.

2.2         La actiunea publicitara / loteria publicitara „Tombola Bookfest pot participa persoane fizice, cet??eni români ?i/sau str?ini cu domiciliul în Romania care:

2.3         achizitioneaza carti   din standul editurii Litera in perioada 30 mai -3 iunie: ora 14:00 (targul de carte Bookfest 2012 )

 

2.3.1     completeaza talonul de participare cu urmatoarele date: nume, prenume, localitate, varsta, numar telefon, e-amil. Talonul va fi inserat in urnele amplasate in standul editurii Litera

2.4         Desemnarea câ?tig?torilor se va face prin tragere la sor?i. Actiunea publicitara / loteria publicitara va avea   o singura  extragere.

 

2.5         Tragerea la sorti finala va avea loc pe data de 3 iunie 2012 , ora 14:00. Numele câ?tig?torului  va fi postat pe site-ul http://www.litera.ro/concurs la sectiunea castigatori începând de marti 5 iunie 2012, ora 11:00.

2.6         Premiul oferit de Organizator consta în

2.6.1     un sejur de 5 zile  la KIPRIOTIS PANORAMA & SUITES 5*

Valoarea premiului :

  • 1700  euro (tva inclusa), respectiv 7480 lei (saptemiipatrusuteoptzecilei) cu TVA inclus (calculul fiind facut la cursul de 4,4 lei=1 eur).

 

Detalii:

-7 nopti cazare cu all inclusiv la KIPRIOTIS PANORAMA & SUITES 5*

-transport cu avionul  (cursa charter cu plecarea din Bucuresti, compania Tarom)

-transfer hotel-aeroport-hotel

-asigurare medicala

-asistenta turistica oferita de agentia de turism Cocktail Holidays

-plecare 21 septembrie 2012

 

Premiul va fi oferit de agentia de turism Cocktail Holidays

 

2.7         Evidenta exactã a castigurilor si castigatorilor va fi tinuta de un reprezentant al organizatorului conform graficului de mai jos: nr crt/ora extragerii/tip premiu castigat/identificare client/nume prenume/telefon/adresa de email/status premiu

 

 

  3.    Extragerea

 

3.1         La extragerea finala vor intra to?i participantii care au completat unul sau mai multe taloane de tombola.

3.2         Tragerea la sor?i pentru marele premiu va avea loc pe data de 3 iunie  2012 la ora 14:00.

3.3         Tragerea la sor?i se va desf??ura cu ajutorul unei aplica?ii software care alege aleator din lista de participan?i care au  completat toate casutele talonului de tombola.

3.4         Tragerea la sor?i se va face dup? numele fiec?rui participant.

3.5         Câ?tig?torul va fi anun?at pe pagina web http://www.litera.ro/concurs la sectiunea castigatori.

3.6         Validarea rezultatelor procedurii de determinare computerizat? a c??tig?torilor se va face de catre o comisie format? din doi membri desemnati de S.C. EDITURA LITERA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de Organizator si de un notar public.

3.7         pentru extragerea finala vor fi ale?i 2 (doi) câ?tig?tori: primul in ordinea extragerii fiind castigatorul de drept si urmatorul in ordinea extragerii fiind castigatorul de rezerva.

3.8         Castigatorii vor fi anuntati de cãtre reprezentantul organizatorului atât telefonic, incepand cu ziua urmãtoare celei in care s-a efectuat extragerea si au fost desemnati drept câstigãtori, cat si prin afisarea numelor si a premiilor castigate pe site-ul www.litera.ro/litera.

3.9         În cazul în care câ?tig?torul desemnat nu va putea fi contactat, va refuza sau nu are posibilitatea s? intre în posesia premiului, atunci se va apela la varianta câ?tig?torului de rezerv?.

3.10      Câstigãtorul marelui premiu va putea intra in posesia acestuia numai dupã confruntarea datelor de identificare astfel cum au fost ele completate in talonul de participare cu datele din buletinul de identitate / cartea de identitate/ certificatul de nastere. In acest scop, câstigãtorul va trebui sã se prezinte la sediul Editurii Litera International S.R.L. (Calea Floreasca nr. 60, sector 2, Bucuresti) si sa prezinte reprezentantului organizatorului buletinul de identitate/ cartea de identitate sau certificatul de nastere.

3.11       Neprezentarea castigãtorului loteriei publicitare la sediul editurii in termen de 30 (treizeci) de zile de la anuntarea acestuia, duce la anularea premiului.

3.12      Organizatorul nu-si asuma rãspunderea pentru taloanele insuficient, ilizibil sau incorect (in sensul neconcordantei cu datele din actul de identitate) completate, acestea fiind considerate nule de drept. Nu vor fi considerate valide taloanele completate cu date personale (de identitate si de contact) prin folosirea altor litere decat cele specifice alfabetului latin si/sau a altor cifre decat cifre arabe si/sau romane.

 

 

 

  4.    Dreptul de participare

 

4.1.        La actiunea/loteria publicitara poate participa orice persoan? care a împlinit vârsta de 18 ani pân? la data începerii campaniei, cetateni romani si/sau straini cu domiciliul în România, cu excep?ia angaja?ilor S.C. Litera International S.R.L, ?i/sau ai societ??ilor comerciale implicate în aceast concurs, precum ?i a membrilor familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i / surori, so? / so?ie).

4.2         Persoanele sub 18 ani impliniti la data inceperii concursului, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand ca parintele/tutorele sa se ocupe de revendicarea premiului.

 

5     Acordarea premiului

 

5.1.Organizatorul se oblig? s? acorde exclusiv premiile stabilite prin regulament, nefiind posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor.

5.2.Nici numarul participantilor la proiect si nici incasarile din vanzarea de produse pe perioada derularii proiectului nu vor determina sau influenta numarul ori valoarea premiilor. Contravaloarea premiilor este suportata in totalitate de catre Organizator din fonduri proprii de marketing si publicitate (“reclama si publicitate”). Astfel, veniturile realizate din vanzarea de produse pe perioada derularii proiectului NU se constituie in fond de premiere.

5.3.Orice taxe si/sau impozite aferente operatiunilor vizate de acest regulament vor fi suportate si achitate de catre Organizator.

5.4.Câ?tig?torii fiec?rei saptamani vor fi publica?i saptamanal pe site-ul concursului, http://concurs.litera.ro, în sec?iunea câ?tig?tori. Lista câ?tig?torilor se va updata saptamanal cu numele câ?tig?torilor. Lista câstig?torilor va fi disponibil? pe toat? perioada desfa?ur?rii concursului.

5.5.De asemenea, Organizatorul va depune toate diligentele in vederea contactarii telefonice a castigatorilor.

5.6.Pentru a intra în posesia premiului, fiecare dintre câ?tig?tori va trebui sa aiba asupra sa un act de identitate doveditor al faptului c? este titularul tuturor datelor de identitate inscrise pe talonul de tombola

5.7.În situa?ia în care un minor va fi desemnat câ?tig?tor al unuia din premiile concursului, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al p?rintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui s? pun? la dispozi?ia Organizatorului urm?toarele documente:

  • Copie dup? actul de identitate al p?rintelui sau tutorelui legal;
  • Proces verbal de acceptare a premiului în numele minorului;
  • O declara?ie prin care Organizatorul este absolvit de orice r?spundere decurgând din acordarea oficial? a premiului respectiv c?tre minorul aflat în grija sa, precum ?i de plata oric?ror desp?gubiri sau solu?ionarea reclama?iilor de orice natur? legate de acesta;

5.8.Daca premiul nu poate fi acordat câ?tig?torului de drept  va fi acordat castigatorului de rezerva in urmatoarele conditii

-          dac? persoana câ?tig?toare este în imposibilitatea de a beneficia de premiu (boal?, for?? major? sau alte evenimente neprev?zute);

-          dac? nu poate fi contactat la maxim o luna de la extragere  (atat pentru premiile lunare, cat si pentru premiul cel mare ) la num?rul de telefon furnizat  prin înregistrare, atunci când va fi apelat;

-          dac? nu furnizeaz? operatorului care îi anun?? premiul datele solicitate de acesta;

-          dac? nu poate sau nu vrea s? urmeze procedura care trebuie îndeplinit? pentru a beneficia de premiul câ?tigat.

5.9.Având în vedere caracterul op?ional al particip?rii la proiectul/concursul vizat de prezentul regulament, în cazul în care un câ?tig?tor refuz? premiul oferit în cadrul acestui proiect, va semna o declara?ie pe propria r?spundere prin care va declara c? renun?? la premiul oferit ?i la orice alte drepturi legate de acest premiu.

6.În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câ?tig?toare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul câ?tig?tor refuza premiul expres ?i neechivoc sau manifest? o atitudine similar?), sau în cazul imposibilit??ii valid?rii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda urm?toarei rezerve extrase. În cazul în care nicio rezerv? nu poate fi validat?, premiul va ramane la dispozi?ia Organizatorului.

6.1          Imaginile premiilor utilizate în materialele de promovare a proiectului sunt folosite doar cu titlu de prezentare neangajând în vreun fel r?spunderea Organizatorului.

6.2          Premiile lunare se vor trimite prin posta romana , cel tarziu la o luna dupa extragerea lunara. Castigatorul premiului final va intra in posesia premiului pana cel tarziu la dat de 15 martie 2012.

 

 

 

 

6     Responsabilitate

 

6.1.Organizatorul concursului va acorda premiile persoanelor câ?tig?toare în conformitate cu specifica?iile acestui Regulament.

6.2.De asemenea, organizatorul nu î?i asum? nicio responsabilitate cu privire la:

  1. incapacitatea utiliz?rii / exploat?rii serviciilor ter?ilor implica?i în proiect ori care au legatura în mod direct sau indirect cu premiile acordate;
  2. efectele (inclusiv accident?ri) produse ca urmare a sau pe timpul utiliz?rii oric?ruia dintre premii;
  3. disfunctionalit??i ale ter?ilor (ce au vreo legatura cu proiectul vizat de prezentul regulament) sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electric? (ex: oprirea curentului electric etc.), furnizori de servicii de internet (ex: nefunc?ionarea într-o anumit? zon? a ??rii a re?elei oric?ruia dintre furnizorii de servicii internet etc.).

 

7     Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

7.1.Participarea la proiect este optionala, niciunui comparator al produselor mai sus individualizate nefiindu-i impusa vreo reactie sau dezvaluirea vreunei date cu caracter personal.

7.2.Organizatorul se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor la prezentul concurs în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

7.3.Prin participarea la concursul “Tombola Bookfest”, participan?ii confirm? cunoa?terea prevederilor Regulamentului oficial ?i î?i exprim? acordul în privin?a acestora, fiind de acord ca datele lor cu caracter personal furnizate Organizatorului sa poata fi prelucrate si/sau utilizate de Organizator

7.4.De asemenea, prin participarea la proiectul vizat de prezentul regulament, participantii confirma ca sunt de acord sa intre in baza de date a Organizatorului si/sau a partenerilor, colaboratorilor si/sau subcontractantilor acestuia, in acest sens putand sa primeasca, cu diverse ocazii, oferte de marketing direct, inclusiv publicitare despre produsele ?i evenimentele Organizatorului (SC Editura Litera International SRL ).

7.5.Participarea la concursul “Tombola Bookfest” presupune acordul poten?ialilor câ?tig?tori referitor la faptul c? numele lor vor fi f?cute publice potrivit legisla?iei în vigoare

7.6.Datele câ?tig?torilor se vor p?stra în contabilitatea firmei, conform legisla?iei fiscale.

7.7.Persoanele care ?i-au comunicat datele personale sunt titulari ai urm?toarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date:

 

(1)                                Informarea persoanei vizate

                             a) identitatea operatorului ?i a reprezentantului acestuia, dac? este cazul;

                             b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

                             c) informa?ii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dac? furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ?i consecin?ele refuzului de a le furniza; existen?a dreptului de acces, de interven?ie asupra datelor ?i de opozi?ie, precum ?i conditiile în care pot fi exercitate;

                             d) orice alte informa?ii a caror furnizare este impus? prin dispozi?ie a autorit??ii de supraveghere, ?inând seama de specificul prelucr?rii.

 

(2)                                Dreptul de acces la date

                                    Orice persoan? vizat? are dreptul de a ob?ine de la operator, la cerere ?i în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c? datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situa?ia în care prelucreaz? date cu caracter personal care privesc solicitantul, s? comunice acestuia, împreun? cu confirmarea, cel pu?in urm?toarele:

                             a) informa?ii referitoare la scopurile prelucr?rii, categoriile de date avute în vedere ?i destinatarii sau categoriile de destinatari c?rora le sunt dezv?luite datele;

                             b) comunicarea într-o forma inteligibil? a datelor care fac obiectul prelucr?rii, precum ?i a oric?rei informa?ii disponibile cu privire la originea datelor;

                             c) informa?ii asupra principiilor de func?ionare a mecanismului prin care se efectueaz? orice prelucrare automat? a datelor care vizeaz? persoana respectiv?;

                             d) informa?ii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

                             e) informa?ii asupra posibilit??ii de a consulta registrul de eviden?? a prelucr?rilor de date cu caracter personal, de a înainta plangere c?tre autoritatea de supraveghere, precum ?i de a se adresa instan?ei pentru atacarea deciziilor operatorului.

                                    Persoana vizat? poate solicita de la operator informa?iile de mai sus printr-o cerere întocmit? în form? scris?, datata ?i semnat?. În cerere solicitantul poate arata dac? dore?te ca informa?iile s? îi fie comunicate la o anumit? adres?, care poate fi ?i de po?t? electronica, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure ca predarea i se va face numai personal.

                                    Operatorul este obligat s? comunice informa?iile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei op?iuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

 

 

 

(3)                                Dreptul de interven?ie asupra datelor

                                    Orice persoana vizat? are dreptul de a ob?ine de la operator, la cerere ?i în mod gratuit:

                             a) dup? caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ?tergerea datelor a c?ror prelucrare nu este conform? prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

                             b) dup? caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

                             c) notificarea c?tre ter?ii c?rora le-au fost dezv?luite datele a oric?rei opera?iuni efectuate conform lit. a) sau b), dac? aceast? notificare nu se dovede?te imposibil? sau nu presupune un efort dispropor?ionat fa?? de interesul legitim care ar putea fi lezat.

                                    Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizat? va înainta operatorului o cerere întocmit? în form? scris?, datata ?i semnat?. În cerere solicitantul poate ar?ta dac? dore?te ca informa?iile s? ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ?i de po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure c? predarea i se va face numai personal.

                                    Operatorul este obligat s? comunice m?surile luate în temeiul prevederilor precedente, precum ?i, dac? este cazul, numele ter?ului c?ruia i-au fost dezv?luite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizat?, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei op?iuni a solicitantului de a i se comunica informa?iile în scris la o anumit? adres? fizic? sau virtual? (electronic?).

 

 

 

(4)                                Dreptul de opozi?ie

                                    Persoana vizat? are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate ?i legitime legate de situa?ia sa particular?, ca date care o vizeaz? s? fac? obiectul unei prelucr?ri, cu excep?ia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozi?ie justificat?, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauz?.

                                    Persoana vizat? are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nici o justificare, ca datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui ter?, sau s? fie dezv?luite unor ter?i într-un asemenea scop.

                                    În vederea exercit?rii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizat? va înainta operatorului o cerere întocmit? în form? scrisa, datata ?i semnat?. În cerere, solicitantul poate ar?ta dac? dore?te ca informa?iile s? îi fie comunicate la o anumit? adres?, care poate fi ?i de po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure ca predarea i se va face numai personal.

                                    Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

 

 

 

(5)                                Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

                                    Orice persoana are dreptul de a cere ?i de a ob?ine:

                             a) retragerea sau anularea oric?rei decizii care produce efecte juridice in privin?a sa, adoptat? exclusiv pe baza unei prelucr?ri de date cu caracter personal, efectuat? prin mijloace automate, destinat? s? evalueze unele aspecte ale personalit??ii sale, precum competen?a profesional?, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

 

                             b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

                                    Respectându-se celelalte garan?ii prev?zute de prezenta lege, o persoana poate fi supus? unei decizii de natura celei de mai sus, in urm?toarele situatii:

                             a) decizia este luat? în cadrul încheierii sau execut?rii unui contract, cu condi?ia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdus? de persoana vizat? s? fi fost satisfacut? sau ca unele m?suri adecvate, precum posibilitatea de a-?i sustine punctul de vedere, s? garanteze ap?rarea propriului interes legitim;

                             b) decizia este autorizat? de o lege care precizeaz? m?surile ce garanteaz? ap?rarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

(6)                                Dreptul de a se adresa justitiei

                                    F?r? a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autorit??ii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru ap?rarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost înc?lcate.

                                    Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuat? ilegal, se poate adresa instan?ei competente pentru repararea acestuia.

                                    Instan?a competent? este cea în a c?rei raz? teritorial? domiciliaz? reclamantul. Cererea de chemare în judecat? este scutit? de taxa de timbru.

 

8     Litigii

 

8.1.Eventualele litigii ap?rute între organizatori ?i participan?ii la concurs se vor rezolva pe cale amiabil? sau în cazul în care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de instan?ele judec?tore?ti române competente de la sediul Organizatorului.

 

8.2.Legea aplicabil? este legea român?.

 

 

9     REGULAMENTUL PROMOTIEI

 

9.1.Regulamentul Promotiei este disponibil în mod gratuit pe pagina web: http://concurs.litera.rola sec?iunea concurs. De asemenea, Participan?ii pot intra în posesia unui exemplar al regulamentului concursului trimi?ând o cerere pe adresa organizatorului (S.C. Editura Litera, Floreasca 60, et 5)

9.2.Prin participarea la aceast concurs, participan?ii sunt de acord s? se conformeze acestui regulament.

 

 

 

S.C. Editura Litera International SRL                                       

Dan Vidrascu                                             

Director General    

 

 

 

Consilier juridic

Claudia Radu