0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Fii o romantic? celebr?!

 

Organizatorul concursului

 

Organizatorul concursului Fii o romantic? celebr? este:

 

 

S.C GRUP EDITORIAL LITERA SRL Calea Floreasca nr. 60, et.5, sector 1, Bucuresti  J40/6414 / 23.06.2010, cod fiscal RO26475186, prin reprezentatnt legal Dl. Marin Vidra?cu, Director executiv.

 

          Regulamentul concursului Fii o romantic? celebr?! este întocmit ?i va fi f?cut public conform legisla?iei aplicabile din România prin afi?area pe pagina de web www.litera.ro/concurs

 

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de oprire a concursului în orice moment al acestuia ?i/sau schimbare a regulilor de participare, de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anun?a publicul, urmând ca astfel de modific?ri s? intre în vigoare de la data public?rii actelor adi?ionale la Regulament ce con?in aceste modific?ri. Orice modific?ri ulterioare vor fi afi?ate pe pagina de web www.litera.ro/concurs

          Prin înscrierea ?i participarea la concursul vizat de prezentul Regulament se consider? c? participan?ii au cunoscut ?i accept? integral, expres ?i neechivoc prezentul Regulament ?i, de asemenea, fiecare participant confirm? c? se va conforma ?i va respecta întocmai prevederile prezentului Regulament.

          Dac? vor fi identificate persoane care au influen?at sau care au facilitat câ?tigarea de premii, Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câ?tigate ?i de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

          Organizatorul î?i rezerv? dreptul s? elimine din campanie înscrierile oric?rui participant care s-a dovedit c? a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sanc?ionarea acestora conform legilor în vigoare.

 

2. Perioada ?i modul de desf??urare a concursului

Concursul se va desf??ura în perioada 28 februarie – 11 martie 2014, dup? cum urmeaz?:

2.1         28 februarie – 04 martie Primirea fotografiilor la adresa de e-mail concurs@litera.ro;

2.2         05 – 09 martie Postarea pe Facebook/ReddsBeer a albumului cu fotografiile selectate ?i invitarea fanilor s?-?i sus?in? preferata prin vot (like pe poza din album);

2.3         10 martie Desemnarea câ?tig?toarei, conform regulamentului: 50% vor conta voturile primite prin like pe Facebook/ReedsBeer ?i 50% va fi decizia juriului format din doi reprezentan?i din partea editurii Litera

2.4         11 martie Anun?area câ?tig?toarei pe Facebook-Colec?iaC?r?iRomantice ?i Facebook/ReddsBeer

 

3. Locul de desfa?urare

 

pagina Facebook/ReddsBeer

 

4. Premiile oferite

 

Premiul acordat în cadrul concursului publicitar Fii o romantic? celebr?! va fi format din:

-         1 bilet de avion dus-întors pentru Paris (câ?tig?toarea î?i va putea alege data de plecare în perioada aprilie-septembrie 2014. Câ?tig?toarea are obliga?ia s? anun?e Organizatorul în termen de 15 zile din momentul în care afl? despre premiu.

-         Publicarea unei fotografii a persoanei desemnate câ?tig?toare în urma concursului. Fotografia va fi realizat? la Bucure?ti, în cadrul unei ?edin?e foto profesioniste ?i va fi publicat? pe coperta unui titlu din colectia C?r?i romantice. (Cartea va fi distribuit? împreun? cu revista Libertatea pentru femei în data de 16 mai).

 

 

5.Mecanismul concursului

 

5.1 La concursul Fii o romantic? celebr? pot participa persoane fizice de sex feminin, cet??eni români ?i/sau str?ini cu domiciliul în Romania, care desf??oar? urm?toarele activit??i:

- trimit o fotografie personal?, într-o ipostaz? romantic? la adresa concurs@litera.ro  (perioada 28 februarie - 4 martie 2014), înso?it? de datele personale.

5.2 Eviden?a exact? a fotografiilor va fi ?inut? de un reprezentant al organizatorului, conform graficului de mai jos: nr. crt./data trimitere fotografie/nume prenume/adres? de e-mail, num?r de like-uri strânse pe zi.

 

 

6. Desemnarea câ?tig?toarei

 

În cadrul extragerii va intra fiecare participant? care a trimis (în perioada 28 februarie- 4 martie 2014) o fotografie cu chipul s?u (într-o ipostaz? romantic?) la adresa de e-mail concurs@litera.ro, înso?it? de datele personale.

6.1 În alegerea câ?tig?toarei vor conta:

-                     num?rul de voturi primite prin like pe Facebook/ReddsBeer în perioada 5- 9 martie 2014 (în propor?ie de 50%)

-                     decizia juriului Litera format din doi membri (în propor?ie de 50%).

    6.2 Câ?tig?toarea va fi anun?at? începând cu data de 11 martie, de cãtre reprezentan?ii Organizatorului, precum ?i prin afi?area numelui pe Facebook-Colectia/CartiRomantice

6.3 În cazul în care câ?tig?toarea desemnat? nu poate fi contactat?, refuz? sau nu poate intra în posesia premiului, atunci premiul r?mâne la dispozi?ia organizatorului.

 

 

7.Dreptul de participare

 

7.1       La concurs poate participa orice persoan? de sex feminin care a împlinit vârsta de 18 ani pân? la data începerii campaniei, cet??eni români ?i/sau str?ini cu domiciliul în România, cu excep?ia angaja?ilor S.C. Grup Editorial Litera SRL, ?i/sau ai societ??ilor comerciale implicate în acest concurs, precum ?i a membrilor familiilor acestora (copii, p?rin?i, fra?i/surori, so?/so?ie).

7.2       Persoanele sub 18 ani împlini?i la data începerii concursului, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (p?rinte/ tutore legal) aceasta însemnând c? p?rintele/tutorele  se ocup? de revendicarea premiului.

 

 

 

8 Acordarea premiului

 

8.1         Organizatorul se oblig? s? acorde exclusiv premiile stabilite prin regulament, nefiind posibil? acordarea contravalorii în bani a premiilor.

8.2         Contravaloarea premiilor este suportat? în totalitate de c?tre Organizator din fonduri proprii de marketing ?i publicitate (“reclam? ?i publicitate”).

8.3         Orice taxe ?i/sau impozite aferente opera?iunilor vizate de acest regulament vor fi suportate ?i achitate de c?tre Organizator.

8.4          Organizatorul va depune toate diligen?ele în vederea contact?rii telefonice a câ?tig?toarei.

8.5         Pentru a intra în posesia premiului, câ?tig?toarea va trebui sa aib? asupra sa un act de identitate doveditor al faptului c? este titulara tuturor datelor de identitate transmise.

8.6         În situa?ia în care un minor va fi desemnat câ?tig?tor al unuia din premiile concursului, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al p?rintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui s? pun? la dispozi?ia Organizatorului urm?toarele documente:

  • Copie dup? actul de identitate al p?rintelui sau tutorelui legal;
  • Proces verbal de acceptare a premiului în numele minorului;
  • O declara?ie prin care Organizatorul este absolvit de orice r?spundere decurgând din acordarea oficial? a premiului respectiv c?tre minorul aflat în grija sa, precum ?i de plata oric?ror desp?gubiri sau solu?ionarea reclama?iilor de orice natur? legate de acesta;

8.7         Având în vedere caracterul op?ional al particip?rii la proiectul/concursul vizat de prezentul regulament, în cazul în care o câ?tig?toare refuz? premiul oferit în cadrul acestui concurs, va semna o declara?ie pe propria r?spundere prin care va declara c? renun?? la premiul oferit ?i la orice alte drepturi legate de acest premiu.

8.8         În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câ?tig?toare de a beneficia de premiu (de exemplu refuza premiul expres ?i neechivoc sau manifest? o atitudine similar?), sau în cazul imposibilit??ii valid?rii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda urm?toarei rezerve extrase. În cazul în care nicio rezerv? nu poate fi validat?, premiul va ramâne la dispozi?ia Organizatorului.

8.9         Imaginile premiilor utilizate în materialele de promovare a proiectului sunt folosite doar cu titlu de prezentare, neangajând în vreun fel r?spunderea Organizatorului.

 

 

9 Responsabilitate

 

9.1 Organizatorul concursului va acorda premiile persoanei câ?tig?toare în conformitate cu specifica?iile acestui Regulament.

9.2 De asemenea, organizatorul nu î?i asum? nicio responsabilitate cu privire la:

  1. a.    incapacitatea utiliz?rii / exploat?rii serviciilor ter?ilor implica?i în proiect ori care au leg?tur? în mod direct sau indirect cu premiile acordate;
  2. b.    efectele (inclusiv accident?ri) produse ca urmare a sau pe timpul utiliz?rii oric?ruia dintre premii;
  3. c.    disfunctionalit??i ale ter?ilor (ce au vreo legatur? cu proiectul vizat de prezentul regulament) sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electric? (ex: oprirea curentului electric etc.), furnizori de servicii de internet (ex: nefunc?ionarea într-o anumit? zon? a ??rii a re?elei oric?ruia dintre furnizorii de servicii internet etc.).

 

 

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 10.1 Organizatorul se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor la prezentul concurs, în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

10.2 Prin participarea la concursul Fii o romantic? celebr?! participan?ii confirm? cunoa?terea prevederilor Regulamentului oficial ?i î?i exprim? acordul în privin?a acestora, fiind de acord ca datele lor cu caracter personal furnizate Organizatorului s? poat? fi prelucrate ?i/sau utilizate de Organizator ?i/sau partenerii ori colaboratorii acestuia.

10.3 De asemenea, prin participarea la proiectul vizat de prezentul regulament, participan?ii confirm? c? sunt de acord s? intre în baza de date a Organizatorului ?i/sau a partenerilor, colaboratorilor si/sau subcontractantilor acestuia, în acest sens putând s? primeasca, cu diverse ocazii, oferte de marketing direct, inclusiv publicitare despre produsele ?i evenimentele Organizatorului (SC Grup Editorial Litera SRL ) ?i cele ale partenerilor, colaboratorilor si/sau subcontractantilor s?i .

10.4 Participarea la concursul Fii o romantic? celebr?! presupune acordul poten?ialilor câ?tig?tori referitor la faptul c? numele lor vor fi f?cute publice potrivit legisla?iei în vigoare.

10.5 Datele câ?tig?torilor se vor p?stra în contabilitatea firmei, conform legisla?iei fiscale.

10.6 Persoanele care ?i-au comunicat datele personale sunt titulari ai urm?toarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date:

 

(1)   Informarea persoanei vizate

    a) identitatea operatorului ?i a reprezentantului acestuia, dac? este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informa?ii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dac? furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ?i consecin?ele refuzului de a le furniza; existen?a dreptului de acces, de interven?ie asupra datelor ?i de opozi?ie, precum ?i conditiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informa?ii a caror furnizare este impus? prin dispozi?ie a autorit??ii de supraveghere, ?inând seama de specificul prelucr?rii.

 

(2)   Dreptul de acces la date

          Orice persoan? vizat? are dreptul de a ob?ine de la operator, la cerere ?i în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c? datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situa?ia în care prelucreaz? date cu caracter personal care privesc solicitantul, s? comunice acestuia, împreun? cu confirmarea, cel pu?in urm?toarele:

    a) informa?ii referitoare la scopurile prelucr?rii, categoriile de date avute în vedere ?i destinatarii sau categoriile de destinatari c?rora le sunt dezv?luite datele;

    b) comunicarea într-o forma inteligibil? a datelor care fac obiectul prelucr?rii, precum ?i a oric?rei informa?ii disponibile cu privire la originea datelor;

    c) informa?ii asupra principiilor de func?ionare a mecanismului prin care se efectueaz? orice prelucrare automat? a datelor care vizeaz? persoana respectiv?;

    d) informa?ii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    e) informa?ii asupra posibilit??ii de a consulta registrul de eviden?? a prelucr?rilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere c?tre autoritatea de supraveghere, precum ?i de a se adresa instan?ei pentru atacarea deciziilor operatorului.

          Persoana vizat? poate solicita de la operator informa?iile de mai sus printr-o cerere întocmit? în form? scris?, datat? ?i semnat?. În cerere solicitantul poate arata dac? dore?te ca informa?iile s? îi fie comunicate la o anumit? adres?, care poate fi ?i de po?t? electronica, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure ca predarea i se va face numai personal.

          Operatorul este obligat s? comunice informa?iile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei op?iuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

 

(3)   Dreptul de interven?ie asupra datelor

          Orice persoana vizat? are dreptul de a ob?ine de la operator, la cerere ?i în mod gratuit:

     a) dup? caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ?tergerea datelor a c?ror prelucrare nu este conform? prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

    b) dup? caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

    c) notificarea c?tre ter?ii c?rora le-au fost dezv?luite datele a oric?rei opera?iuni efectuate conform lit. a) sau b), dac? aceast? notificare nu se dovede?te imposibil? sau nu presupune un efort dispropor?ionat fa?? de interesul legitim care ar putea fi lezat.

          Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizat? va înainta operatorului o cerere întocmit? în form? scris?, datata ?i semnat?. În cerere solicitantul poate ar?ta dac? dore?te ca informa?iile s? ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ?i de po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure c? predarea i se va face numai personal.

          Operatorul este obligat s? comunice m?surile luate în temeiul prevederilor precedente, precum ?i, dac? este cazul, numele ter?ului c?ruia i-au fost dezv?luite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizat?, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei op?iuni a solicitantului de a i se comunica informa?iile în scris la o anumit? adres? fizic? sau virtual? (electronic?).

 

(4)   Dreptul de opozi?ie

          Persoana vizat? are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate ?i legitime legate de situa?ia sa particular?, ca date care o vizeaz? s? fac? obiectul unei prelucr?ri, cu excep?ia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozi?ie justificat?, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauz?.

          Persoana vizat? are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nici o justificare, ca datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui ter?, sau s? fie dezv?luite unor ter?i într-un asemenea scop.

          În vederea exercit?rii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizat? va înainta operatorului o cerere întocmit? în form? scrisa, datata ?i semnat?. În cerere, solicitantul poate ar?ta dac? dore?te ca informa?iile s? îi fie comunicate la o anumit? adres?, care poate fi ?i de po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure ca predarea i se va face numai personal.

          Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

 

(5)   Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

          Orice persoana are dreptul de a cere ?i de a ob?ine:

    a) retragerea sau anularea oric?rei decizii care produce efecte juridice in privin?a sa, adoptat? exclusiv pe baza unei prelucr?ri de date cu caracter personal, efectuat? prin mijloace automate, destinat? s? evalueze unele aspecte ale personalit??ii sale, precum competen?a profesional?, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

 

    b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

          Respectându-se celelalte garan?ii prev?zute de prezenta lege, o persoana poate fi supus? unei decizii de natura celei de mai sus, in urm?toarele situatii:

    a) decizia este luat? în cadrul încheierii sau execut?rii unui contract, cu condi?ia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdus? de persoana vizat? s? fi fost satisfacut? sau ca unele m?suri adecvate, precum posibilitatea de a-?i sustine punctul de vedere, s? garanteze ap?rarea propriului interes legitim;

    b) decizia este autorizat? de o lege care precizeaz? m?surile ce garanteaz? ap?rarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

 

(6)   Dreptul de a se adresa justitiei

          F?r? a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autorit??ii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru ap?rarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost înc?lcate.

          Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuat? ilegal, se poate adresa instan?ei competente pentru repararea acestuia.

          Instan?a competent? este cea în a c?rei raz? teritorial? domiciliaz? reclamantul. Cererea de chemare în judecat? este scutit? de taxa de timbru.

 

11. Litigii

 

 11.1 Eventualele litigii ap?rute între organizatori ?i participan?ii la concurs se vor rezolva pe cale amiabil? sau în cazul în care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de instan?ele judec?tore?ti române competente de la sediul Organizatorului.

11.2 Legea aplicabil? este legea român?.

 

12 REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

12.1Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina web: http://concurs.litera.ro la sec?iunea concurs. De asemenea, Participan?ii pot intra în posesia unui exemplar al regulamentului concursului trimi?ând o cerere pe adresa organizatorului (Calea Floreasca 60, et 5 , sector 2 Bucure?ti) sau sunând la num?rul de telefon: 0213196390

12.2 Prin participarea la aceast concurs, participan?ii sunt de acord s? se conformeze acestui regulament.

 

 

 

S.C. Grup Editorial Litera SRL                              

Marin Vidra?cu                                            

Director Executiv