0 produse (0)

Comenzi SMS 1771
Telefon: 031.425.16.19
Program: L-V: 09:00 - 17:30

Regulamentul oficial al campaniei

„ Prim?vara vine-n ?ar? cu o carte pentru fiecare“

Perioada campaniei: 22 martie  – 30 aprilie 2014.

SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMO?IONALE

Campania promo?ional? este organizat? de S.C. GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L., cu sediul în Bucure?ti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7,  Cl?direa Hermes Business Campus, et. 8, biroul nr. 3, sector 2, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J40/6414/23.06.2012, având CUI 26475186, reprezentat? prin dl VIDRA?CU MARIN – director executiv (denumit? în continuare Organizator sau  Editura Litera).

Decizia de derulare a campaniei promo?ionale conform regulilor din prezentul regulament este final? ?i obligatorie pentru participan?i. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul), obligatoriu pentru to?i participan?ii. Regulamentul campaniei va fi accesibil pe perioada desf??ur?rii campaniei în aplica?ia de concurs pe www.litera.ro ?i prin solicitare la concurs@litera.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oric?rui solicitant la adresa organizatorului - bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, sector 2, Bucure?ti.

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a modifica/completa ?i/sau schimba Regulamentul, precum ?i dreptul de a suspenda ?i/sau înceta desf??urarea campaniei, cu condi?ia în?tiin??rii prealabile a participan?ilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia ?i prin întocmirea unui act adi?ional la prezentul regulament, notificat ?i autentificat. Eventualele modific?ri vor intra în vigoare numai dup? ce vor fi aduse la cuno?tin?a publicului pe pagina de Facebook a revistei Litera Mic?.

SEC?IUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promo?ional? „ Prim?vara vine-n ?ar? cu o carte pentru fiecare “ este organizat? în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SEC?IUNEA 3. LOCUL DE DESF??URARE ?I DURATA CAMPANIEI PROMO?IONALE

Campania promo?ional? Prim?vara vine-n ?ar? cu o carte pentru fiecare “  este organizat? pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial ?i se desf??oar? pe pagina de Facebook Litera Mic? în perioada 22 martie  – 30 aprilie 2014.

SEC?IUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promo?ional? Prim?vara vine-n ?ar? cu o carte pentru fiecareeste deschis? tuturor persoanelor fizice de cet??enie român?, având vârsta de cel pu?in 18 ani la data desf??ur?rii concursului (pentru persoanele sub aceast? vârst? este necesar acordul în scris al p?rin?ilor) ?i cu domiciliul stabil în România. Nu au dreptul de participare la concursul reglementat prin prezentul regulament angaja?ii Organizatorului, persoanele sau angaja?ii oric?ror altor entit??i implicate direct sau indirect în organizarea ?i/sau derularea campaniei, precum ?i rudele de gradul I ale tuturor celor men?ionati mai sus. Prin participarea la concurs, participan?ii î?i exprim? acceptul pentru termenii ?i condi?iile de participare din prezentul regulament. Participan?ii accept?, în cazul în care câ?tig?, s? le fie publicat numele pe  pe pagina de Facebook Litera Mic? ?i, dac? este necesar, ?i în alte medii de informare. De asemenea, câ?tig?torii premiilor accept? s? fie mediatiza?i (inclusiv prin materiale fotografice) în programele de marketing ale Organizatorului, cu titlu gratuit. Prin participarea la campanie se consider? acceptarea automat? a înregistr?rii în baza de date de consumatori a companiei, a proces?rii datelor ?i a primirii oric?ror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului. Datele vor r?mâne confiden?iale ?i nu vor fi transferate în afara SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL. Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate în scopuri publicitare.

SEC?IUNEA 5. TERMENI ?I CONDI?II DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI PROMO?IONALE. DESEMNAREA CÂ?TIG?TORILOR

Pentru a avea posibilitatea de a câ?tiga premiile oferite de Organizator, în cadrul concursului, fiecare PARTICIPANT trebuie s? de?in? un cont valid de Facebook ?i s? îndeplineasc? condi?iile de la punctul 4 al prezentului regulament.

Doritorii se vor înscrie în concurs prin completarea talonului de tombol? primit la concertul caritabil Prim?vara vine-n ?ar?, organizat împreun? cu Funda?ia Montessori, la Palatul Na?ional al Copiilor (Bd. Tineretului, nr. 8-10, Bucure?ti) sâmb?t?, în data de 22 martie 2014, începând cu ora 11:00.

Formularul talonului de tombol? va cuprinde urm?toarele rubrici: Nume ?i prenume, Localitate, Telefon, E-mail, Dat? na?terii, Copii, Vârst? copii.  To?i cei care vor completat corect formularul de concurs ?i îl vor plasa, la finalul spectaculului, în urna speciala Litera, amplasat? la ie?irea din Palatul Na?ional al Copiilor, vor primi garantat o carte cadou ?i se vor înscrie în tragerea la sor?i pentru 5 cutii cu cele mai frumoase pove?ti Disney.

SEC?IUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMO?IONALE

Campania promo?ional? are ca scop încurajarea lecturii în rândul copiilor ?i premierea fanilor c?r?ilor de copii ?i adolescen?i.

În cadrul acestei campanii promo?ionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor  sau schimbarea premiilor.

Premii Garantate:

  • O carte cadou oferit? garantat, în limita a 550 de exemplare oferite primilor 550 de înscri?i în tombol?.

Premii oferite prin tragere la sor?i, prin intermediul extragerii taloanelor de tombol?:

  • 5 x cutie Disney, cu cele mai frumoase pove?ti.

În plus, talonul de tombol? include ?i un voucher cu reducere de 30%, oferit? la orice titlu Disney, în libr?ria Litera de pe bd. Magheru 8-10, sector 1, Bucure?ti. Reducerea este valabil? pân? pe 30 aprilie 2014.

Imaginile premiilor utilizate în materialele de promovare a proiectului sunt folosite cu titlu de prezentare, neangajând în vreun fel r?spunderea Organizatorului.

SEC?IUNEA 7. ANUN?AREA ?I VALIDAREA CÂ?TIG?TORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Câ?tig?torii premiilor oferite prin tragere la sor?i, vor fi afi?a?i în data de 7 aprilie, pe pagina de Facebook Litera Mic?, conform datelor furnizate în formularul de concurs ?i vor avea 30 de zile pentru revendicarea premiilor printr-un e-mail la concurs@litera.ro. Premiile ce nu au fost revendicate la timp r?mân în posesia Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage r?spunderea Organizatorului.

Organizatorul se oblig? s? acorde exclusiv premiile stabilite prin regulament, nefiind posibil? acordarea contravalorii în bani a premiilor.

Contravaloarea premiilor este suportat? în totalitate de c?tre Organizator din fonduri proprii de marketing ?i publicitate ( „reclam? ?i publicitate”).

Orice taxe ?i/sau impozite aferente opera?iunilor vizate de acest regulament vor fi suportate ?i achitate de c?tre Organizator.

  • Pentru a intra în posesia premiului, câ?tig?torulPremiului mare - o tablet? X8 Fusion, cu tastatur? inclus? + Extra Garan?ie de 2 ani - va trimite copia dup? actul de identitate doveditor al faptului c? este titular al tuturor datelor de identitate transmise.

În situa?ia în care un minor va fi desemnat câ?tig?tor al unuia dintre premiile concursului, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al p?rintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui s? pun? la dispozi?ia Organizatorului urm?toarele documente:

  • Copie dup? actul de identitate al p?rintelui sau tutorelui legal;
  • Proces-verbal de acceptare a premiului în numele minorului;
  • O declara?ie prin care Organizatorul este absolvit de orice r?spundere decurgând din acordarea oficial? a premiului respectiv c?tre minorul aflat în grija respectivului tuture, precum ?i de plata oric?ror desp?gubiri sau solu?ionarea reclama?iilor de orice natur? legate de acesta;

Având în vedere caracterul op?ional al particip?rii la proiectul/concursul vizat de prezentul regulament, în cazul în care un/o câ?tig?tor/câ?tig?toare refuz? premiul oferit în cadrul acestui concurs, va semna o declara?ie pe propria r?spundere prin care va declara c? renun?? la premiul oferit ?i la orice alte drepturi legate de acest premiu.

În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câ?tig?toare de a beneficia de premiu (de exemplu refuz? premiul expres ?i neechivoc sau manifest? o atitudine similar?) sau în cazul imposibilit??ii valid?rii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda urm?toarei rezerve extrase. În cazul în care nici o rezerv? nu poate fi validat?, premiul va r?mâne la dispozi?ia Organizatorului.

 Responsabilitate

 

Organizatorul concursului va acorda premiile persoanelor câ?tig?toare în conformitate cu specifica?iile acestui Regulament.

De asemenea, organizatorul nu î?i asum? nici o responsabilitate cu privire la:

a.     nerevendicarea premiului conform termenului de 30 de zile de la anun?area câ?tig?torilor

b.    incapacitatea utiliz?rii / exploat?rii serviciilor ter?ilor implica?i în proiect ori care au leg?tur? în mod direct sau indirect cu premiile acordate;

c.     efectele (inclusiv accident?ri) produse ca urmare a sau pe timpul utiliz?rii oric?ruia dintre premii;

d.   disfunc?ionalit??i ale ter?ilor (ce au vreo leg?tur? cu proiectul vizat de prezentul regulament) sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electric? (ex: oprirea curentului electric etc.), furnizori de servicii de internet (ex: nefunc?ionarea într-o anumit? zon? a ??rii a re?elei oric?ruia dintre furnizorii de servicii internet etc.).

 SEC?IUNEA 8. CONFIDEN?IALITATEA DATELOR

Organizatorul se oblig? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor la prezentul concurs, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

Prin participarea la concursul Prim?vara vine-n ?ar? cu o carte pentru fiecare“, participan?ii confirm? cunoa?terea prevederilor Regulamentului oficial ?i î?i exprim? acordul în privin?a acestora, fiind de acord ca datele lor cu caracter personal furnizate Organizatorului s? poat? fi prelucrate ?i/sau utilizate de Organizator ?i/sau partenerii ori colaboratorii acestuia.

De asemenea, prin participarea la proiectul vizat de prezentul regulament, participan?ii confirm? c? sunt de acord s? intre în baza de date a Organizatorului ?i/sau a partenerilor, colaboratorilor ?i/sau subcontractan?ilor acestuia, în acest sens putând s? primeasc?, cu diverse ocazii, oferte de marketing direct, inclusiv publicitare despre produsele ?i evenimentele Organizatorului (SC Grup Editorial Litera SRL ) ?i despre cele ale partenerilor, colaboratorilor ?i/sau subcontractan?ilor s?i.

Participarea la concursul Prim?vara vine-n ?ar? cu o carte pentru fiecarepresupune acordul poten?ialilor câ?tig?tori referitor la faptul c? numele lor vor fi f?cute publice potrivit legisla?iei în vigoare.

Datele câ?tig?torilor se vor p?stra în contabilitatea firmei, conform legisla?iei fiscale.

SEC?IUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apari?iei unui eveniment ce constituie for?? major?* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*For?? major?, convenit? ca fiind evenimentul imprevizibil ?i de neînl?turat, petrecut dup? intrarea în vigoare a prezentului regulament ?i care împiedic? partea sau p?r?ile s?-?i îndeplineasc? obliga?iile contractuale, exonereaz? de r?spundere partea care o invoc?, pe durata de existen?? a cazului de for?? major?, confirmat de Camera de Comert ?i Industrie a României.

SEC?IUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii ap?rute între Organizator ?i participan?ii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabil? sau în cazul în care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de instan?ele judec?tore?ti române competente.

Eventualele reclama?ii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urm?toarea adres?: Editura Litera, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, biroul nr. 3, sector 2, Bucure?ti, în termen de maximum 4 (patru) s?pt?mâni de la data tragerii la sor?i. Dup? aceast? dat?, Organizatorul nu va mai lua în considera?ie nici o contesta?ie.

 

S.C. Grup Editorial Litera SRL                              

Marin Vidra?cu                                            

Director Executiv